بادی شلوار هاپو کانگورو

ناموجود

3 تا 6 ماه:

عرض بادی 21 / قد تا فاق بادی 38/ طول شلوار 35

6 تا 9 ماه:

عرض بادی 22.5/ قد تا فاق بادی 40/ طول شلوار 38

9 تا 12 ماه:

عرض بادی 24/ قد تا فاق بادی 44/ طول شلوار 42

ارسال نظر