بادی شلوار فیل آبی چیاکو

269,000
سایز عرض بادی قد تا فاق بادی قد شلوار
1 (3 تا 6 ماه) 21 38 39
2 (6 تا 9 ماه) 23 41 42
3 (9 تا 12 ماه) 24 44 44
4 (12 تا 18 ماه) 26 47 48
5 (18 تا 24 ماه) 27 49 50
6 (24 تا 36 ماه) 28 50 53
ارسال نظر