رامپر گلبهی پروانه کارترز

229,000
دسته: رامپر

3 تا 6 ماه: قد تا فاق 36/ عرض رامپر 23

6 تا 9 ماه: قد تا فاق 39/ عرض رامپر 23.5

9 تا 12 ماه: قد تا فاق 41/ عرض رامپر 24

12 تا 18 ماه: قد تا فاق 43/ عرض رامپر 25

18 تا 24 ماه: قد تا فاق 45/ عرض رامپر 26

2 تا 3 سال: قد تا فاق 49/ عرض رامپر 27

ارسال نظر