بادی آستین کوتاه یقه دار سرمه ای آنیل

ناموجود

6 تا 9 ماه: قد تا فاق 37 / عرض 21

9 تا 12 ماه: قد تا فاق 40 / عرض 23

12 تا 18 ماه: قد تا فاق 43 / عرض 24

18 تا 24 ماه: قد تا فاق 46 / عرض 26

2 تا 3 سال: قد تا فاق 49 / عرض 28

3 تا 4 سال: قد تا فاق 51 / عرض 30

 

ارسال نظر