بادی شلوار خرگوش بی بیبی

297,000

0 تا 3 ماه: عرض بادی 18.5 / قد تا فاق بادی 32 / طول شلوار 32

3 تا 6 ماه: عرض بادی 19.5 / قد تا فاق بادی 34 / طول شلوار 35

6 تا 9 ماه: عرض بادی 21 / قد تا فاق بادی 36 / طول شلوار 38

9 تا 12 ماه: عرض بادی 22 / قد تا فاق بادی 38 / طول شلوار 42

12 تا 18 ماه: عرض بادی 23 / قد تا فاق بادی 40 / طول شلوار 44

18 تا 24 ماه: عرض بادی 24 / قد تا فاق بادی 43 / طول شلوار 48

 

بخشها :
ارسال نظر