رامپر کاکتوس بی بیبی

ناموجود

3 تا 6 ماه: قد تا فاق 38 / قد کامل 42 / عرض 24

6 تا 9 ماه: قد تا فاق 42 / قد کامل 46 / عرض 25

9 تا 12 ماه: قد تا فاق 45 / قد کامل 48 / عرض 26

12 تا 18 ماه: قد تا فاق 47 / قد کامل 51 / عرض 27

18 تا 24 ماه: قد تا فاق 49 / قد کامل 53 / عرض 28

2 تا 3 سال: قد تا فاق 51 / قد کامل 55 / عرض 30

 

ارسال نظر