رامپر حیوانات بی بیبی

235,000
دسته: رامپر

3 تا 6 ماه: قد تا فاق 40 / قد کامل 44 / عرض 24

6 تا 9 ماه: قد تا فاق 43 / قد کامل 47 / عرض 25

9 تا 12 ماه: قد تا فاق 45 / قد کامل 49 / عرض 26

12 تا 18 ماه: قد تا فاق 48 / قد کامل 51 / عرض 27

18 تا 24 ماه: قد تا فاق 50 / قد کامل 53 / عرض 28

2 تا 3 سال: قد تا فاق 53 / قد کامل 56 / عرض 29

 

ارسال نظر