بلوز یقه ب ب گلدار قرمز آنیل

ناموجود

12 تا 18 ماه: عرض 25 / طول 30 سانتیمتر

18 تا 24 ماه: عرض 26/ طول 35 سانتیمتر

2 تا 4 سال: عرض 30/ طول 40 سانتیمتر

4 تا 6 سال: عرض 32/ طول 45 سانتیمتر

ارسال نظر