بادی تاپ سفید کارترز

ناموجود

سایز         /  عرض بادی /  قد تا فاق بادی

6 (3 تا 6 ماه)   /      21       /      37

9 (6 تا 9 ماه)   /       22      /       39

12 (9 تا 12 ماه) /    23       /       42

18 (12 تا 18 ماه)  /  25       /      45

24 (18 تا 24 ماه) /   26        /     48

36 (24 تا 36 ماه) /   28        /     53

بخشها :
ارسال نظر