سویشرت توکرکی سبز روشن آنیل

ناموجود

30 (6 تا 12 ماه): عرض 28/ طول 31 سانتیمتر

35 (1 تا 2 سال): عرض 31/ طول 36 سانتیمتر

40 (2 تا 4 سال): عرض 34/ طول 41 سانتیمتر

45 (4 تا 6 سال): عرض 36/ طول 47 سانتیمتر

ارسال نظر